CashFlow System

 • Uniwersalny System prowadzący użytkownika „za rękę”
 • Bieżąca weryfikacja spójności wprowadzonych danych
 • Możliwość eksportu wyników RPP
 • Sprawdzone predefiniowane algorytmy agregacji danych
 • Automatycznie generowany raport z poszczególnymi pozycjami składowymi

O programie

CashFlow System to efekt prac naukowców i praktyków: biegłych rewidentów, informatyków (szerzej o zespole w zakładce O nas)

Uniwersalność oprogramowania

Program CashFlow System jest zgodny z:

 • UoR - ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694, ze zmianami).,
 • MSSF - Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych);

Rachunek przepływów pieniężnych może być obliczany:

 • metodą bezpośrednią,
 • metodą pośrednią;

w wariancie:

 • kalkulacyjnym,
 • porównawczym.

Program pozwala na przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych przez dowolny podmiot prowadzący księgi rachunkowe (w tym biura rachunkowe) w pełnym zakresie (z wyjątkiem instytucji finansowych takich jak banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

Parametry rachunku przepływów pieniężnych

Czytelność i łatwość obsługi

Po wyborze konkretnego wariantu program należy zasilić danymi pochodzącymi z:

 • Bilansu,
 • Rachunku Zysków i Strat.

Następnie należy wypełnić Kwestionariusz, który w zależności od wyboru wariantu będzie miał odpowiednią postać. Kwestionariusz to są hierarchicznie pogrupowane pytania, które umożliwią użytkownikowi wprowadzenie do systemu odpowiednich danych dodatkowych niezbędnych do przygotowania RPP, a niewynikających z Bilansu czy Rachunku Zysków i Strat.

Pytania są tak skonstruowane i zhierarchizowane aby użytkownik wprowadzał tylko dane dotyczące tych zagadnień, które występują w danym podmiocie (jeżeli np. nie występuje leasing, to nie pojawią się pytania szczegółowe do leasingu - przez co program nie wymusza konieczności analizowania i czytania całości pytań zawartych w Kwestionariuszu). Program prowadzi użytkownika "za rękę" dzięki czemu po odpowiedzi na zadane pytania otrzymujemy wypełniony RPP.

Poniżej przykład wariantu dla PSR, Rachunek wyników wersja porównawcza.

Przykład wariantu dla PSR, Rachunek wyników wersja porównawcza

RPP w PSR a MSR/MSSF

W MSR/MSSF –ach zasady wprowadzania danych są identyczne jak dla RPP sporządzanych w oparciu o politykę rachunkowości wynikają z zapisów ustawy o rachunkowości (PSR). Różnica sprowadza się do dodatkowej części pytań w Kwestionariuszu jak również odmiennego wzorca na wprowadzenie danych bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) oraz rachunku zysków i strat (sprawozdania z całkowitych dochodów).

Weryfikacja poprawności

CachFlow System posiada mechanizmy spójności weryfikacji wprowadzonych danych. Przykładowo dotyczy to zagadnień oczywistych, np.:

 • sprawdzenie sumy bilansowej aktywów i pasywów,
 • sprawdzenie zgodności zysku netto wykazanego w bilansie i rachunku zysków i strat;

jak również relacji bardziej skomplikowanych, np. weryfikacji podlega:

 • podana w kwestionariuszu wartość zobowiązań o charakterze inwestycyjnym na koniec okresu – czy nie przekracza wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług i innych zobowiązań wykazanych w bilansie prezentowanych na koniec okresu,
 • wykazana w kwestionariuszu wartość nieumorzonych a zlikwidowanych lub sprzedanych środków trwałych – czy nie przewyższa ich wartości na początek okresu wykazanej w bilansie skorygowanej odpowiednio o amortyzację i zwiększenia w okresie oraz o stan na koniec okresu.

Weryfikacja poprawności wprowadzania danych.

Weryfikacja poprawności wprowadzania danych

Weryfikacja poprawności wprowadzania danych

Podczas weryfikacji domyślnie prezentowane są wszystkie wyniki zaprogramowanych testów, przy czym możliwa jest filtracja po węższych kryteriach: tylko błędne, niepewne czy prawidłowe. W przypadku niezgodnych kwot można w łatwy sposób odszukać miejsca, gdzie nastąpiło błędne wpisanie danej, a także poprawienie jej w panelu wprowadzania danych.

W celu ułatwienia zamieszczania poprawek w arkuszach wprowadzania danych możliwe jest wcześniejsze wydrukowanie "podglądu" wybranych testów.

Wyliczenie RPP i prezentacja wyniku

Po wpisaniu danych wejściowych – bilansu, rachunku zysków i strat i wypełnieniu kwestionariusza następuje wyliczenie rachunku przepływów pieniężnych.

Uwaga! Na żądanie użytkownika RPP zostanie obliczony niezależnie od kompletności wprowadzonych danych (np. wprowadzono tylko aktywa bilansu) – oczywiście wygenerowany raport RPP tylko dla takich danych nie będzie poprawny. Dlatego, pierwszym krokiem przed wygenerowaniem raportu RPP jest dokonanie weryfikacji poprawności danych danych – sprawdzenie ich spójności (Dane =>Weryfikacja poprawności).

Uzyskanie prawidłowego raport RPP wymaga wprowadzeniu danych z bilansu, rachunku zysków i strat, odpowiedzi na pytania kwestionariusza oraz weryfikacji poprawności wprowadzonych danych.

Wyliczenie RPP i prezentacja wyniku.

Wyliczenie RPP i prezentacja wyniku

Eksport wyników i możliwość generowania raportów

Na dowolnym etapie pracy nad rachunkiem przepływów pieniężnych można wygenerować raport RPP i zobaczyć jego bieżącą postać.

Prezentacja wyniku następuje poprzez wybranie z menu: Raporty => Rachunek przepływów pieniężnych. Wynik zostanie zaprezentowany w osobnym oknie.

Możliwe są dwa warianty wydruku/prezentacji RPP:

 1. wydruk podstawowy,
 2. wydruk rozbudowany (prezentuje dane źródłowe zaczerpnięte do wyliczenia poszczególnych pozycji RPP)

oraz trzy sposoby eksportu danych:

 1. poprzez wydruk,
 2. do pliku Excel
 3. do pliku PDF.

Poniżej zamieszczono fragment przykładowego wydruku raportu wynikowego (wydruk podstawowy).

Fragment przykładowego wydruku raportu wynikowego

Ślad rewizyjny

Dla każdej pozycji RPP możliwy jest przegląd poszczególnych składowych (np.: jakie kwoty z bilansu otwarcia, bilansu zamknięcia, rachunku zysków i strat bądź kwestionariusza składają się na wartość konkretnej pozycji RPP). Program umożliwia prześledzenie czy poszczególne składowe są poprawne i zgodne z oczekiwaniami.

Funkcja ta jest przydatna w celach kontrolnych i dla audytorów badających sprawozdania finansowe, gdyż program umożliwia wydruk składowych pozycji ukończonego rachunku przepływów pieniężnych, który to wydruk można dołączyć do dokumentacji sporządzanego sprawozdania finansowego (wydruk rozbudowany).

Wydruk rozbudowany - przykład

Wydruk rozbudowany

Pozostałe funkcjonalności

Program umożliwia również:

 1. sporządzanie dowolnej liczby rachunków przepływów pieniężnych, przy czym każdy z nich (plik z danymi źródłowymi) musi zostać zapisany jako odrębny projekt,
 2. zapisywanie wprowadzonych danych w postaci pliku tekstowego XML, które przyjmuje rozszerzenie nazwy CFX,
 3. dostęp do wbudowanej instrukcji, dostępnej przy użyciu przycisku F1 lub z górnego menu,
 4. wysyłanie wiadomości do autorów poprzez wybór opcji z górnego menu (wywołuje ona domyślny program obsługujący pocztę użytkownika i wskazuje adres autorów oprogramowania. Użytkownik może bezpośrednio poinformować autorów o swoich spostrzeżeniach, sugestiach czy ewentualnych zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

Rozwój programu

Program został zaprojektowany tak, aby mógł być rozwijany i aktualizowany. To umożliwia dostosowanie programu do przyszłych zmian w prawie lub zgłaszanych potrzeb użytkowników.

Program wzbogaca pozycja książkowa (do nabycia osobno): "Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy: Cas Flow System; szerzej w dziale Publikacja książkowa.

Indywidualne rozwiązania

Indywidualne rozwiązanie do MSR

Zapraszamy na podstronę Indywidualne rozwiązanie do MSR

Możliwość współpracy z programami FK, automatyzacja importu danych

CashFlow System umożliwia pobieranie danych bezpośrednio z systemu FK (w tym programów klasy ERP), przez co import danych może być zautomatyzowany. Jest to rozwiązanie realizowane indywidualnie – zapytania można kierować do Działu Rozwoju Produktów pod telefonem 519 733 958

Szybki kontakt

mobile:
519 733 958