Cash Flow System:

🗹  Uniwersalny System prowadzący użytkownika za rękę

🗹  Bieżąca weryfikacja spójności wprowadzaych danych

🗹  Możliwość eksportu wyników RPP

🗹  Sprawdzone predefiniowane algorytmy agregacji danych

🗹  Automatycznie generowany raport z poszczególnymi pozycjami składowymi

🗹  Polskie rozwiązanie Polskie 

Cash Flow System

Ile kosztuje?

Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce

Publikacja książkowa pt.: “Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy: Cash Flow System” stanowi kompendium wiedzy z zakresu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i odczytywania informacji w nim zawartych – połączenie teorii z praktyką.

Książka zawiera również opis działalności programu oraz liczne przykłady obliczania rachunku przepływów pieniężnych.

Książka (wersja drukowana i e-book) została opublikowana przez wydawnictwo Difin i jest powszechnie dostępna w księgarniach o tematyce finansowo-księgowej i prawniczej, a także w sklepach internetowych.

Przykładowe punkty dystrybucji:

Poniżej prezentujemy fragment recenzji dr hab. Macieja Stradomskiego, prof. UE w Poznaniu, adnotacje o autorach oraz spis treści.

Z recenzji dr hab. Macieja Stradomskiego

…Podstawowym celem autorów książki było kompleksowe przedstawienie problematyki przygotowywania i analizy ex ante i ex post rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Cel ten wynika z postawionej przez autorów we wstępie diagnozy, całkiem jak wydaje się słusznej, iż w obecnej chwili rachunek przepływów pieniężnych i wynikająca z niego pozycja gotówkowa przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem bezpieczeństwa funkcjonowania firmy. Faktycznie istniejąca od wielu lat sytuacja na rynkach finansowych oraz przedłużający się kryzys finansowy dają asumpt do stwierdzenia, iż paradygmat zysku i rentowności przedsiębiorstwa staje się coraz mniej aktualny. W obecnych warunkach kluczem do przetrwania i dalszego rozwoju przedsiębiorstw staje się polityka zarządzania płynnością finansową, której odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej oddaje rachunek przepływów pieniężnych. Uznać zatem należy, iż przyjęty cel i zakres opracowania są jak najbardziej aktualne i wynikają nie tylko z potrzeb rozwoju danej dyscypliny naukowej ale przed wszystkim z potrzeby życia gospodarczego.

…należy wskazać na wysoki poziom merytoryczny książki, jej aktualność, a przede wszystkim bardzo cenne i istotne połączenie zagadnień naukowych z praktycznymi przykładami. Powoduje to, iż ta publikacja może znaleźć relatywnie szeroki krąg czytelników, począwszy od studentów kierunków ekonomicznych uczelni wyższych, pracowników działów księgowych i kontrolingu przedsiębiorstw a skończywszy na osobach szerzej związanych z rynkiem finansowym chcących uaktualnić i zdecydowanie pogłębić swoją wiedzę o kluczowym, jak wskazano, elemencie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.

Informacje o autorach

Autorzy książki tworzą zespół interdyscyplinarny reprezentujący różne środowiska naukowe oraz praktyków przedmiotu. Wśród naukowców są przedstawiciele Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, Katedry Zarządzania i Prawa Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród praktyków znajdują się biegli rewidenci z firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. oraz specjaliści informatycy firmy APP TREND Sp. z o.o. specjalizujący się w budowaniu oprogramowania wspierającego systemy finansowe dla grup kapitałowych.

Spis Treści

WSTĘP

1. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce

1.2. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

1.3. Istota rachunku przepływów pieniężnych – jego powiązanie z elementami sprawozdania finansowego

1.4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1.5. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

1.6. Charakterystyka działalności prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych

1.7. Analiza poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w metodzie pośredniej

1.8. Wskazanie głównych różnic pomiędzy KSR 1 a MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

2. PRZYKŁADY W ZAKRESIE UJĘCIA OKREŚLONYCH ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2.1. Leasing

2.2. Kredyt

2.3. Wycena bilansowa aktywów i pasywów

2.4. Nabycie aktywów finansowych za gotówkę oraz w formie aportu

2.5. Odpisy aktualizacyjne

2.6. Korekty nie podzielonego wyniku.

2.7. Połączenie jednostek w ciągu roku obrotowego

2.8. Dotacje

3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W OCENIE SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (UJĘCIE EX POST)

3.1. Analiza rachunku przepływów pieniężnych we wstępnej ocenie sytuacji przedsiębiorstwa w ujęciu kasowym

3.1.1. Wprowadzenie

3.1.2. Analiza sald strumieni pieniężnych z poszczególnych segmentów działalności

3.1.3. Analiza struktury przepływów pieniężnych

3.2. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników opartych o rachunek przepływów pieniężnych

3.2.1. Wprowadzenie

3.2.2. Wskaźniki wydajności gotówkowej

3.2.3. Wskaźniki wystarczalności gotówkowej

3.2.4. Inne wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych

3.3. Przepływy pieniężne w predykcji upadłości

3.4. Rachunek przepływów pieniężnych w analizie struktury kapitału przedsiębiorstwa

3.4.1. Cele analizy struktury kapitału

3.4.2 Definicja struktury kapitału i sposoby jej pomiaru

3.4.3 Analiza samodzielności finansowej oraz zdolności do obsługi zadłużenia przedsiębiorstwa

3.4.4 Wybór źródeł finansowania przedsiębiorstwa w świetle teorii struktury kapitału

4. PLANOWANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ I WYCENY AKTYWÓW METODĄ DOCHODOWĄ (UJĘCIE EX ANTE)

4.1. Przepływy pieniężne dla potrzeb oceny efektywności inwestycji

4.1.1. Konstruowanie przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny efektywności inwestycji

4.1.2. Przykłady doboru przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny efektywności inwestycji

4.2. Przepływy pieniężne dla potrzeb wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową

4.2.1. Metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa

4.2.2. Przepływy pieniężne w wycenie przedsiębiorstwa

4.2.3. Stopa dyskontowa

4.2.4. Wartość rezydualna

4.2.5. Analiza ryzyka

4.3. Budowa preliminarza środków pieniężnych

4.3.1. Zasady budowy preliminarza środków pieniężnych i jego funkcje

4.3.2. Przykład preliminowania środków pieniężnych dla potrzeb zarządzania płynnością

5. PREZENTACJA PROGRAMU CASH FLOW SYSTEM

5.1. Założenia projektowe dla Cash Flow System

5.2. Etapy sporządzania sprawozdania CF

5.3. Rozwój programu

LITERATURA

Kontakt

Godziny pracy

Pracujemy w dni robocze od 8:00 do 16:00.

Kontakt telefoniczny

+48 519 733 958  Szanowni Państwo! Z powodu dużej popularności naszego oprogramowania znacznie wydłużył się okres oczekiwana na rozmowę z konsultantem. Dlatego sugerujemy aby pytania kierować przez formularz kontaktowy. Jeśli podadzą Państwo swój numer telefonu chętnie oddzwonimy.

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu
App Trend Spółka z o. o.
ul. Poznańska 62 lok. 4, 60-853 Poznań

 

AppTrend Raporty ESEF siedziba w Poznaniu

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NR KRS 0000344621
NIP 779-236-92-78
REGON 301336052
Kapitał zakładowy 100.000 zł całkowicie opłacony

Bydgoszcz – Biuro II

App Trend Sp. z o.o.
ul. Sobieszewska 3/ B203-212
85-713 Bydgoszcz

 

AppTrend raporty ESEF siedziba w Bydgoszczy

App Trend Sp. z o.o.
ul. Poznańska 62 lok. 4
60-853 Poznań

Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza.

Podaj poprawny numer telefonu, a oddzwonimy w najszybszym możliwym terminie.