Umowa Licencyjna na korzystanie z programu komputerowego CashFlow System

zawarta pomiędzy:

App Trend spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-853), przy ul. Poznańskiej 62 lok. 4, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000344621, zidentyfikowaną nadanymi jej numerami NIP: 7792369278 oraz REGON: 301336052, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 PLN, zwaną dalej: Licencjodawcą;

– a –

Użytkownikiem programu komputerowego pod nazwą: “Cash Flow System”, zwanym dalej: Licencjobiorcą lub Użytkownikiem, który z wyjątkiem Użytkowników korzystających z wersji edukacyjnej programu komputerowego pod nazwą: “Cash Flow System”, powinien posiadać status przedsiębiorcy.

Przy czym Licencjodawca oraz Licencjobiorca są dalej zwani łącznie: Stronami, a osobno: Stroną, zaś niniejsza umowa jest zwana dalej także: Umową.
 

Strony zawierają umowę o treści, jak niżej:

§ 1. [Pojęcia umowne]

Z zastrzeżeniem pojęć zdefiniowanych w innych częściach niniejszej Umowy, ilekroć w dalszych jej postanowieniach jest mowa o:

 1. Programie – rozumie się przez to program komputerowy pod nazwą: “Cash Flow System”, który służy do sporządzania rachunków przepływów pieniężnych i który jest udostępniany przez Licencjodawcę do korzystania przez Licencjobiorców. Program jest aplikacją typu standalone, działającą pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.
 2. Użytkowniku lub Licencjobiorcy – rozumie się przez to pojęcie:
  1. w przypadku wersji demonstracyjnej Programu – osobę fizyczną posiadającą status przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, osobę prawną będącą przedsiębiorcą lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą przedsiębiorcą, które rozpoczęły korzystanie z wersji demonstracyjnej Programu;
  2. w przypadku wersji edukacyjnej Programu – osobę fizyczną będącą nauczycielem akademickim albo studentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że Użytkownikiem wersji edukacyjnej Programu może być nauczyciel akademicki lub student/studenci kierunków ekonomicznych. Użytkownikami wersji edukacyjnej Programu mogą być ponadto osoby wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. Przy czym zamówienie na Numery Licencji dla wersji edukacyjnej Programu może złożyć u Licencjodawcy wyłącznie nauczyciel, w tym nauczyciel akademicki.
  3. w przypadku wersji komercyjnej Programu – osobę fizyczną posiadającą status przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, osobę prawną będącą przedsiębiorcą lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą przedsiębiorcą, które rozpoczęły korzystanie z wersji komercyjnej Programu, z zastrzeżeniem, że Użytkownikiem wersji komercyjnej Programu, w wersji dla “pojedynczej firmy”, może być
   wyłącznie przedsiębiorca sporządzający rachunki przepływów pieniężnych we własnym zakresie i na własne potrzeby. Jeżeli przedsiębiorca zamierza sporządzać rachunki przepływów pieniężnych dla osób trzecich, w szczególności dla spółek powiązanych, np. osobowo lub kapitałowo, z danym przedsiębiorcą lub dany przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wówczas taki przedsiębiorca zobowiązany jest korzystać z wersji komercyjnej Programu dla “biura rachunkowego”.
 3. Numerze Licencji – rozumie się przez to składający się z 25 (dwudziestu pięciu) cyfr oraz liter kod, jednoznacznie identyfikujący licencję Użytkownika. Numer licencji nadawany jest przez Licencjodawcę. Numer Licencji jest wyświetlany na żądanie Użytkownika przez interfejs Programu.
 4. Rejestracji Licencji – rozumie się przez to proces weryfikacji przez Licencjodawcę adresu poczty elektronicznej (email) Użytkownika oraz rejestracji Licencji Użytkownika przez Licencjodawcę, który to proces uważa się za zrealizowany z chwilą nadania Użytkownikowi przez Licencjodawcę Numeru Licencji.
 5. Kodzie – rozumie się przez to 6-cyfrowy kod weryfikacyjny, przesyłany Użytkownikowi przez Licencjodawcę, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (email), który umożliwia weryfikację adresu poczty elektronicznej (email) Użytkownika.
 6. Cenniku – rozumie się przez to Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, określający wysokość opłat licencyjnych za korzystanie przez Licencjobiorcę z Programu w
  wersji komercyjnej. Cennik dostępny jest on-line pod adresem strony internetowej: cf-system.pl.
 7. Wymaganiach systemowych – rozumie się przez to minimalne wymagania sprzętowe i software’owe (w zakresie oprogramowania), które są niezbędne z technicznego punktu widzenia do prawidłowego korzystania z Programu.

§ 2. [Przedmiot umowy – warunki Licencji]

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji niewyłącznej, nieodpłatnej (w przypadku wersji demonstracyjnej oraz edukacyjnej Programu) albo odpłatnej (w przypadku wersji komercyjnej Programu), na korzystanie z Programu, zgodnie z jego przeznaczeniem (z uwzględnieniem
  specyfiki określonych wersji Programu oraz treści § 1 pkt 1 i 2 Umowy oraz poniższych ustępów niniejszego paragrafu), zwanej dalej: Licencją, a także ustalenie innych warunków współpracy Stron w okresie obowiązywania przedmiotowej Licencji oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
 2. Program służy do sporządzania rachunków przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem, że w działalności gospodarczej może być wykorzystywana wyłącznie wersja komercyjna Programu, w tym jej typy: “dla pojedynczej firmy” oraz “dla biura rachunkowego”. Wersje demonstracyjna oraz edukacyjna Programu służą wyłącznie
  zaprezentowaniu wybranych funkcjonalności Programu, w tym w ich ograniczonym zakresie, przy czym wersja edukacyjna – wyłącznie Użytkownikom wskazanym w § 1 pkt 2 lit. b) Umowy oraz w treści Załącznika nr 2 do Umowy.
 3. Licencjobiorca nie może przenieść Licencji na osobę trzecią, chyba że na takie przeniesienie swoją uprzednią zgodę wyrazi Licencjodawca, na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto, Użytkownik nie ma prawa udzielania osobom trzecim dalszych licencji (tzw. sublicencji) na korzystanie z Programu.
 4. Licencja na korzystanie z Programu obejmuje wyłącznie jedno stanowisko komputerowe Użytkownika, na którym Program został przez niego zainstalowany oraz uruchomiony, w tym został dokonany proces Rejestracji Licencji.
 5. Jeżeli Użytkownik w okresie obowiązywania Licencji poweźmie zamiar korzystania z Programu na innym stanowisku komputerowym, aniżeli to, na którym Program został zainstalowany oraz uruchomiony, wówczas taki Użytkownik powinien dokonać odpowiednich operacji w Programie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Programie. Powyższe operacje nie mają wpływu na czas obowiązywania Licencji uzyskanej przez Użytkownika, w szczególności nie wpływają na wydłużenie okresu obowiązywania Licencji.
 6. Licencja zostaje udzielona Licencjobiorcy z chwilą i na następujący okres:
  1. w przypadku wersji demonstracyjnej Programu – Licencja zostaje udzielona z chwilą zakończenia procesu Rejestracji Licencji, na czas oznaczony 30 (trzydziestu) dni. Ten sam Użytkownik może korzystać z wersji demonstracyjnej Programu wyłącznie jeden raz, tzn. Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego skorzystania z wersji demonstracyjnej Programu, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu pierwszej Licencji udzielonej Użytkownikowi na tę wersję Programu.
  2. w przypadku wersji edukacyjnej Programu – Licencja zostaje udzielona z chwilą zakończenia procesu Rejestracji Licencji, na czas oznaczony ustalony indywidualnie pomiędzy Licencjodawcą a nauczycielem wnioskującym o przesłanie Numerów Licencji.  Ten sam Użytkownik może korzystać z wersji
   edukacyjnej Programu wyłącznie jeden raz, tzn. Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego skorzystania z wersji edukacyjnej Programu, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu pierwszej Licencji udzielonej Użytkownikowi na tę wersję Programu. Ograniczenie objęte zdaniem poprzedzającym nie dotyczy nauczycieli uprawnionych do korzystania z wersji edukacyjnej Programu, w szczególności nauczycieli akademickich.
  3. w przypadku wersji komercyjnej Programu – Licencja zostaje udzielona z chwilą zaksięgowania przez Licencjodawcę Opłaty licencyjnej uiszczonej przez Licencjobiorcę w pełnej wysokości, na czas oznaczony 1 (jednego) roku.
 7. Użytkownik może, korzystając z interfejsu Programu, wyświetlić sobie informacje o Licencji jemu udzielonej. Użytkownik ma możliwość wydruku przedmiotowej informacji. Ponadto, informacja o Licencji jest wysyłana jeden raz do Użytkownika na podany przez niego adres email.
 8. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Umowy, Użytkownik Programu nie jest uprawniony do rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu, Programu lub jego kopii, a także jego kopiowania, tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania innych zmian w Programie, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Licencjodawcy. Naruszenie tego postanowienia stanowi istotne naruszenie postanowień Umowy i stanowi podstawę do jej rozwiązania, w tym rozwiązania Licencji, przez Licencjodawcę, w trybie natychmiastowym. Użytkownik, który naruszył postanowienie niniejszego ustępu,
  ponosi wobec Licencjodawcy odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych, co nie wyłącza innych uprawnień Licencjodawcy przewidzianych innymi postanowieniami Umowy.
 9. Z tytułu korzystania przez Użytkownika z Programu niezgodnie z zawartą Umową, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Licencjodawcy kary umownej w kwocie 250 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień takiego korzystania. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Licencjodawcy do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania przenoszącego karę umowną, na zasadach ogólnych.

§ 3. [Rejestracja Użytkownika w Programie; obowiązki Użytkownika; Wymagania systemowe]

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Programu, w odniesieniu do wszystkich jego wersji, w tym edukacyjnej, jest w szczególności wykonanie przez Użytkownika następujących czynności:
  1. pobranie na komputer Użytkownika pliku służącego do instalacji Programu oraz jego uruchomienie. W tym celu wymagane jest połączenie komputera Użytkownika z Internetem;
  2. przeprowadzenie przez Użytkownika procesu Rejestracji Licencji, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Programie. W tym celu wymagane jest połączenie komputera Użytkownika z Internetem oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, w toku instalowania i uruchamiania Programu oraz Rejestracji Licencji, Program przesyła do Licencjodawcy następujące informacje:
  1. numer IP komputera Użytkownika, na którym instalowany jest Program,
  2. rodzaj i wersja systemu operacyjnego Użytkownika, zainstalowanego na komputerze Użytkownika, na
   którym instalowany jest Program,
  3. nazwa komputera i nazwa konta Użytkownika w systemie operacyjnym Windows,
  4. numer wersji Programu i pakietu kompilacji Programu.

  Powyższe dane są zbierane przez Licencjodawcę w celu identyfikacji Użytkownika i w celu weryfikacji prawidłowego korzystania przez niego z Programu. Dane te przechowywane są przez Licencjodawcę na dedykowanym serwerze.

 3. Użytkownik ma prawo dokonać wyboru wersji Programu, z jakiej chce korzystać, z zastrzeżeniem postanowień § 1 pkt 2 Regulaminu oraz treści Załącznika nr 2 do Umowy.
 4. Warunkiem korzystania z Programu przez Użytkownika jest zapoznanie się i akceptacja przez Użytkownika treści niniejszej Umowy licencyjnej.
 5. Użytkownik korzystający z wersji komercyjnej Programu jest zobowiązany do podania Licencjodawcy, poprzez interfejs Programu, swoich danych, niezbędnych do wystawienia na niego faktury VAT, obejmującej opłatę lub opłaty licencyjne za korzystanie z Programu.
 6. Wymagania systemowe niezbędne do prawidłowego korzystania z Programu są następujące:
  1. korzystanie przez Użytkownika, na komputerze, na którym ma zostać zainstalowany i uruchomiony Program, ze środowiska Windows XP lub nowszy, wraz z zainstalowanym środowiskiem uruchomieniowym .NET Framework w wersji 4.0 lub nowszej, dostępnym nieodpłatnie ze strony Microsoft,
  2. wolnej przestrzeni dyskowej co najmniej 50MB,
  3. zgodne z wymaganiami określonymi do instalacji i uruchomienia .NET Framework 4.0.

§ 4. [Wynagrodzenie Licencjodawcy]

 1. Wynagrodzenie Licencjodawcy, płatne przez Użytkownika z tytułu korzystania przez niego z wersji komercyjnej Programu, jest określone w Cenniku (zob. Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy). Opłaty licencyjne oraz inne należności Licencjodawcy są wskazane w Cenniku w kwotach netto, co oznacza, że ulegają one powiększeniu o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki. O ewentualnych promocjach cenowych lub rabatach, Licencjodawca informuje na swojej stronie internetowej cf-system.pl.
 2. Licencjobiorca nabywa czasowy dostęp do wersji komercyjnej Programu, poprzez uiszczenie wynagrodzenia (ceny) zgodnie z Cennikiem (dalej jako: Opłata licencyjna). Opłata licencyjna jest płatna z góry na rachunek bankowy Licencjodawcy, w drodze przelewu bankowego albo poprzez płatność dokonywaną on-line poprzez odpowiedni serwis internetowy, wskazany przez Licencjodawcę.
 3. Jako datę zapłaty przez Użytkownika Opłaty licencyjnej lub innej należności wskazanej w Cenniku, przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Licencjodawcy kwotą należnej Opłaty licencyjnej lub innej należności.
 4. W razie rozwiązania niniejszej Umowy, w tym Licencji, w jakimkolwiek trybie i przez którąkolwiek ze Stron, lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, w sytuacji, gdy Użytkownik (będący przedsiębiorcą) opłacił z góry okres korzystania z Programu w wersji komercyjnej i okres ten wykracza poza datę rozwiązania lub
  wygaśnięcia Umowy, w tym Licencji, wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne na poczet korzystania z Programu, w tym Opłaty licencyjne, nie podlegają zwrotowi.
 5. Użytkownik zamierzający korzystać z wersji komercyjnej Programu wskazuje, czy wybiera wersję komercyjną Programu dla “pojedynczej firmy”, czy dla “biura rachunkowego”.
 6. Użytkownik wersji komercyjnej Programu wyraża zgodę na przesyłanie jemu faktur VAT w wersji elektronicznej, w postaci plików w formacie PDF, stanowiących załącznik do maila Licencjodawcy.
 7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Cennika. Jednakże zmiana Cennika, w zakresie zmiany wysokości Opłaty licencyjnej, staje się skuteczna wobec Użytkownika wersji komercyjnej Programu, dopiero od nowego okresu rozliczeniowego.

§ 5. [Reklamacje]

 1. Jeżeli zdaniem Użytkownika Program nie działa w sposób prawidłowy, Użytkownik jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (email) na adres poczty elektronicznej (email) Licencjodawcy. Reklamacja, pod rygorem odrzucenia jej przez Licencjodawcę, powinna obejmować (a) Numer Licencji (b) dokładne oznaczenie Użytkownika, (c) możliwie dokładny opis nieprawidłowości w działaniu Programu, (d) termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania, (e) ewentualne wskazanie, w jaki sposób Użytkownik żąda załatwienia reklamacji. Postanowienie zdanie drugie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników wersji
  edukacyjnej Programu, którzy nie posiadają statusu przedsiębiorcy.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Licencjodawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania danej reklamacji. Licencjodawca ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 30 (trzydziestu) dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Postanowienie zdanie drugie niniejszego ustępu nie dotyczy
  Użytkowników wersji edukacyjnej Programu, którzy nie posiadają statusu przedsiębiorcy.

§ 6. [Zakres odpowiedzialności Licencjodawcy]

Łączna i całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Użytkownika za wszystkie szkody poniesione przez Użytkownika, w szczególności, choć nie wyłącznie, związane z realizacją, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem niniejszej Umowy, zostaje ograniczona do kwoty Opłaty licencyjnej  faktycznie otrzymanej
przez Licencjodawcę od Użytkownika z tytułu korzystania z Programu za okres, w którym nastąpiło zdarzenie lub zdarzenia, których szkoda u Użytkownika jest następstwem, ale nie więcej niż łącznie kwota 300 PLN (słownie: trzysta złotych). Przy czym Licencjodawca odpowiada jedynie za straty faktyczne poniesione i udowodnione przez Użytkownika (wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy za utracone korzyści Użytkownika). Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy przewidziane w niniejszej Umowie nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez Licencjodawcę umyślnie lub gdy naprawienia szkody żąda Użytkownik wersji edukacyjnej Programu nieposiadający statusu przedsiębiorcy.

§ 7. [Referencje]

Licencjodawca może zamieszczać w swoich materiałach promocyjnych, w szczególności, choć nie wyłącznie, na swojej liście referencyjnej, w tym materiałach promocyjnych dostępnych w Internecie, w tym na stronie internetowej cf-system.pl, logotyp oraz firmę (nazwę) Użytkownika, w powiązaniu z informacją
o korzystaniu przez takiego Użytkownika z Programu, w tym jego konkretnej wersji (aktualnie lub w przeszłości).

§ 8. [Okres obowiązywania Umowy]

 1. Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w § 2 ust. 6 Umowy.
 2. Użytkownik wersji komercyjnej Programu ma możliwość przedłużenia Licencji na kolejny okres rozliczeniowy, jeśli w okresie obowiązywania Licencji uiści z góry należną Opłatę licencyjną, w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Opłata licencyjna z tytułu korzystania z Programu w wersji komercyjnej w kolejnych okresach rozliczeniowych (tzw. Opłata za przedłużenie Licencji) powinna być uiszczona przez Użytkownika w okresie obowiązywania Licencji, z góry, w wysokości określonej dla danego okresu rozliczeniowego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Licencji, Użytkownik, który nadal zamierza korzystać z Programu w wersji komercyjnej, jest zobowiązany do uiszczenia z góry Opłaty licencyjnej za pierwszy okres rozliczeniowy korzystania z Programu, niezależnie od liczby wcześniejszych, zakończonych okresów rozliczeniowych, w których korzystał z Programu.
 3. Niezależnie od powyższych postanowień, Licencjodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę, w tym Licencję, ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym ma prawo niezwłocznie zablokować Użytkownikowi dostęp do funkcjonalności Programu, poza dostępem do danych archiwalnych Użytkownika, wprowadzonych przez Użytkownika do Programu, w następujących przypadkach (to postanowienie nie ma zastosowania do Użytkowników wersji edukacyjnej Programu, którzy nie posiadają statusu przedsiębiorcy):
  1. naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;
  2. zaistnienie zdarzenia o charakterze siły wyższej, które uniemożliwia Licencjodawcy wykonywanie
   niniejszej Umowy;
 4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy Użytkownik ma zapewnioną możliwość dostępu do danych archiwalnych, wprowadzonych przez Użytkownika do Programu. Jednakże w takim przypadku Użytkownik nie ma możliwości korzystania z innych funkcjonalności Programu.

§ 9. [Postanowienia końcowe]

 1. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Licencjodawcy informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną.
 2. Przeniesienie przez Użytkownika praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej, wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Licencjodawcy.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieważne, umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień, a w miejsce postanowień dotkniętych nieważnością wchodzą odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 5. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy lub interpretacją jej postanowień będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
  Licencjodawcy. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie ma zastosowania do Użytkowników wersji edukacyjnej Programu, nieposiadających statusu przedsiębiorcy.