Cash Flow

Uniwersalny polski program
do sporządzania rachunku
przepływów pieniężnych.

program consolia cash flow system

Cash flow system

 Program
z rodziny CONSOLIA
 

 

inline xbrl reporting

 

🗹  Uniwersalny System prowadzący użytkownika za rękę

🗹  Bieżąca weryfikacja spójności wprowadzaych danych

🗹  Możliwość eksportu wyników RPP

🗹  Sprawdzone predefiniowane algorytmy agregacji danych

🗹  Automatycznie generowany raport z poszczególnymi pozycjami składowymi

🗹  Polskie rozwiązanie Polskie 

Jak wygląda

proces budowy raportu Cash Flow?

Jak pracuje się w naszym programie?

Co to jest program Cash Flow System

CF system nowoczesny latop pokazujący działanie programu

CashFlow System to efekt prac naukowców i praktyków: biegłych rewidentów, informatyków (szerzej o zespole w akapicie Nasz zespół)

 

Uniwersalność oprogramowania

Program CashFlow System jest zgodny z:

 • UoR – ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694, ze zmianami).,
 • MSSF – Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych);

Rachunek przepływów pieniężnych może być obliczany:

 • metodą bezpośrednią,
 • metodą pośrednią;

w wariancie:

 • kalkulacyjnym,
 • porównawczym.

Program pozwala na przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych przez dowolny podmiot prowadzący księgi rachunkowe (w tym biura rachunkowe) w pełnym zakresie (z wyjątkiem instytucji finansowych takich jak banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

 

Czytelność i łatwość obsługi

Po wyborze konkretnego wariantu program należy zasilić danymi pochodzącymi z:

 • Bilansu,
 • Rachunku Zysków i Strat.

Następnie należy wypełnić Kwestionariusz, który w zależności od wyboru wariantu będzie miał odpowiednią postać. Kwestionariusz to są hierarchicznie pogrupowane pytania, które umożliwią użytkownikowi wprowadzenie do systemu odpowiednich danych dodatkowych niezbędnych do przygotowania RPP, a niewynikających z Bilansu czy Rachunku Zysków i Strat.

Pytania są tak skonstruowane i zhierarchizowane aby użytkownik wprowadzał tylko dane dotyczące tych zagadnień, które występują w danym podmiocie (jeżeli np. nie występuje leasing, to nie pojawią się pytania szczegółowe do leasingu – przez co program nie wymusza konieczności analizowania i czytania całości pytań zawartych w Kwestionariuszu). Program prowadzi użytkownika “za rękę” dzięki czemu po odpowiedzi na zadane pytania otrzymujemy wypełniony RPP.

Poniżej przykład wariantu dla PSR, Rachunek wyników wersja porównawcza.

Cash Flow System Przykład wariantu dla PSR, Rachunek wyników wersja porównawcza

RPP w PSR a MSR/MSSF

W MSR/MSSF –ach zasady wprowadzania danych są identyczne jak dla RPP sporządzanych w oparciu o politykę rachunkowości wynikają z zapisów ustawy o rachunkowości (PSR). Różnica sprowadza się do dodatkowej części pytań w Kwestionariuszu jak również odmiennego wzorca na wprowadzenie danych bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) oraz rachunku zysków i strat (sprawozdania z całkowitych dochodów).

Weryfikacja poprawności

CachFlow System posiada mechanizmy spójności weryfikacji wprowadzonych danych. Przykładowo dotyczy to zagadnień oczywistych, np.:

 • sprawdzenie sumy bilansowej aktywów i pasywów,
 • sprawdzenie zgodności zysku netto wykazanego w bilansie i rachunku zysków i strat;

jak również relacji bardziej skomplikowanych, np. weryfikacji podlega:

 • podana w kwestionariuszu wartość zobowiązań o charakterze inwestycyjnym na koniec okresu – czy nie przekracza
  wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług i innych zobowiązań wykazanych w bilansie prezentowanych na koniec
  okresu,
 • wykazana w kwestionariuszu wartość nieumorzonych a zlikwidowanych lub sprzedanych środków trwałych – czy nie
  przewyższa ich wartości na początek okresu wykazanej w bilansie skorygowanej odpowiednio o amortyzację i
  zwiększenia w okresie oraz o stan na koniec okresu.

Weryfikacja poprawności wprowadzania danych.

Cash Flow System Przykład wariantu dla PSR, Rachunek wyników wersja porównawcza

Cash Flow System Przykład wariantu dla PSR, Rachunek wyników wersja porównawcza

Podczas weryfikacji domyślnie prezentowane są wszystkie wyniki zaprogramowanych testów, przy czym możliwa jest filtracja po węższych kryteriach: tylko błędne, niepewne czy prawidłowe. W przypadku niezgodnych kwot można w łatwy sposób odszukać miejsca, gdzie nastąpiło błędne wpisanie danej, a także poprawienie jej w panelu wprowadzania danych.

W celu ułatwienia zamieszczania poprawek w arkuszach wprowadzania danych możliwe jest wcześniejsze wydrukowanie “podglądu” wybranych testów.

 

Wyliczenie i prezentacja

Po wpisaniu danych wejściowych – bilansu, rachunku zysków i strat i wypełnieniu kwestionariusza następuje wyliczenie rachunku przepływów pieniężnych.

Uwaga! Na żądanie użytkownika RPP zostanie obliczony niezależnie od kompletności wprowadzonych danych (np. wprowadzono tylko aktywa bilansu) – oczywiście wygenerowany raport RPP tylko dla takich danych nie będzie poprawny. Dlatego, pierwszym krokiem przed wygenerowaniem raportu RPP jest dokonanie weryfikacji poprawności danych danych – sprawdzenie ich spójności (Dane =>Weryfikacja poprawności).

Uzyskanie prawidłowego raport RPP wymaga wprowadzeniu danych z bilansu, rachunku zysków i strat, odpowiedzi na pytania kwestionariusza oraz weryfikacji poprawności wprowadzonych danych.

Wyliczenie RPP i prezentacja wyniku.
 Cash Flow System Przykład wariantu dla PSR, Rachunek wyników wersja porównawcza

 

Eksport wyników i możliwość generowania raportów

Na dowolnym etapie pracy nad rachunkiem przepływów pieniężnych można wygenerować raport RPP i zobaczyć jego bieżącą postać.

Prezentacja wyniku następuje poprzez wybranie z menu: Raporty => Rachunek przepływów pieniężnych. Wynik zostanie zaprezentowany w osobnym oknie.

Możliwe są dwa warianty wydruku/prezentacji RPP:

 1. wydruk podstawowy,
 2. wydruk rozbudowany (prezentuje dane źródłowe zaczerpnięte do wyliczenia poszczególnych pozycji RPP)

oraz trzy sposoby eksportu danych:

 1. poprzez wydruk,
 2. do pliku Excel
 3. do pliku PDF.

Poniżej zamieszczono fragment przykładowego wydruku raportu wynikowego (wydruk podstawowy).

 Cash Flow System Przykład wariantu dla PSR, Rachunek wyników wersja porównawcza

 

Ślad rewizyjny

Dla każdej pozycji RPP możliwy jest przegląd poszczególnych składowych (np.: jakie kwoty z bilansu otwarcia, bilansu zamknięcia, rachunku zysków i strat bądź kwestionariusza składają się na wartość konkretnej pozycji RPP). Program umożliwia prześledzenie czy poszczególne składowe są poprawne i zgodne z oczekiwaniami.

Funkcja ta jest przydatna w celach kontrolnych i dla audytorów badających sprawozdania
finansowe, gdyż program umożliwia wydruk składowych pozycji ukończonego rachunku przepływów pieniężnych, który to wydruk można dołączyć do dokumentacji sporządzanego sprawozdania finansowego (wydruk rozbudowany).

Wydruk rozbudowany – przykład
 Cash Flow System Przykład wariantu dla PSR, Rachunek wyników wersja porównawcza

 

Pozostałe funkcjonalnośći

Program umożliwia również:

 1. sporządzanie dowolnej liczby rachunków przepływów pieniężnych, przy czym każdy z nich (plik z danymi źródłowymi) musi zostać zapisany jako odrębny projekt,
 2. zapisywanie wprowadzonych danych w postaci pliku tekstowego XML, które przyjmuje rozszerzenie nazwy CFX,
 3. dostęp do wbudowanej instrukcji, dostępnej przy użyciu przycisku F1 lub z górnego menu,
 4. wysyłanie wiadomości do autorów poprzez wybór opcji z górnego menu (wywołuje ona domyślny program obsługujący pocztę użytkownika i wskazuje adres autorów oprogramowania. Użytkownik może bezpośrednio poinformować autorów o swoich spostrzeżeniach, sugestiach czy ewentualnych zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

Rozwój programu

Program został zaprojektowany tak, aby mógł być rozwijany i aktualizowany. To umożliwia dostosowanie programu do przyszłych zmian w prawie lub zgłaszanych potrzeb użytkowników.

Program wzbogaca pozycja książkowa (do nabycia osobno): “Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy: Cash Flow System”; szerzej na podstronie Publikacja książkowa Cash flow >.

Nasz zespół do Państwa dyspozycji

Maciej Czapiewski, biegły rewident, Dział wdrożeń inline XBRL

Maciej Czapiewski

Dział Wdrożeniowy

Biegły Rewident

Specjalista technologii XBRL

Wykładowca Akademicki

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od ponad 10 lat zajmuje się technologią XBRL, jej aspektami naukowymi i praktyczną implementacją.

Wieloletni członek rad nadzorczych spółek publicznych: PKO BP S.A. oraz Comarch S.A. Obecnie zasiada w radzie Caspar Asset Management S.A.

 

Marek Dobek, biegły rewident, Dział wdrożeń inline XBRL

Marek Dobek

Dział Wdrożeniowy

Biegły Rewident
Menadżer Projektów

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kierownik projektów wdrożeniowych związanych z konsolidacja i sprawozdawczością w kilkudziesięciu Grupach Kapitałowych, w tym Neuca S.A., Górażdże Cement Sp. z o.o., PERN S.A., Wielton S.A., Lisner Sp. z o.o.

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych TFI, domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych i otwartych.

Adam Dobek, zapraszam do świata EFES

Adam Dobek

Dział Rozwoju Produktów

Ekonomista
były Nauczyciel Akademicki 

Ukończył UE w Poznaniu, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.

Współautor kilku książek oraz autor bądź współautor licznych publikacji z zakresu inwestycji, nieruchomości oraz wyceny.

Doradzał w kilkudziesięciu projektach celowych zlecanych przez przedsiębiorstwa różnych branż.

Wojciech Słupski, Programista Inline XBRL w sprawozdaniach EFES

Wojciech Słupski

Dział Programistyczny

Programista
Architekt Systemów
Specjalista inline XBRL

Ukończył studia na dwóch kierunkach Informatyka oraz Telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej.

Realizował systemy informatyczne dla banków (m.in. dla PKO BP i Pekao SA).

Od 20 lat projektuje i realizuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

To już 10 lat opracowujemy tagowanie XBRL

Rodzina programów Consolia – oprogramowanie sprawozdawcze

Consolia XBRL Reporting - raporty ESEF inline Xbrl

Consolia XBRL Reporting

Raporty Inline XBRL
Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF)

Consolia CI Consolidation - skonsolidowane raporty dla Grup Kapitałowych

Consolia BI Consolidation

Pełna obsługa sprawozdawczości
i raportowania Grup Kapitałowych

Consolia e-Sprawozdanie - sprawozdania XML

Consolia e-Sprawozdanie

Program do e-Sprawozdań Finansowych w XML
Spółki raportujące wg UoR/PSR

Consolia e-Kancelaria - program do podpisywania sprawozdań XML i PDF

Consolia e-Kancelaria

Program Web do podpisywania sprawozdań
i zarządzania plikami XML i PDF

Zaufały nam biura rachunkowe i firmy z całej Polski

Referencje

EMSUR Polska Sp. z o.o.

Program bardzo logiczny, choć w części szczegółowej wymaga skupienia i wiedzy, na temat zapisów na kontach i ich treści ekonomicznej. Sam przelicza zestawienia w ramach dokonanych sprostowań i poprawek. Cena do jakości super. Polecam.

Michał KozaczewskiEmsur poleca CashFlow System
Główny Księgowy

EMSUR Polska Sp. z o.o.

Raitech - Raiffeisen Agro-Technika
Od ponad 20 lat sporządzam sprawozdania finansowe i do roku 2013 nie spotkałem tak przydatnego narzędzia jakim jest Cash Flow System firmy App Trend Sp. z o.o.

Program ten może być wykorzystywany zarówno przez praktyków jak i przez osoby początkujące. Narzędzie jest funkcjonalne, logiczne i proste w obsłudze.

Andrzej SochaRaitech korzysta z CF System

Główny Księgowy, Raitech – Raiffeisen Agro-Technika

Bibus Menos Sp. z o.o.

Niniejszym przedstawiam moją opinię – głównego księgowego korzystającego z Cash Flow System przy sporządzaniu Rachunku Przepływów Pieniężnych w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2013. Program jest bardzo przyjazny dla korzystającego, łatwy w obsłudze i godny polecenia. Ponadto osoby, które współpracowały przy tworzeniu tego programu były bardzo pomocne i chętnie odpowiadały na wszelkie pytania dotyczące szczegółów programu.

Mieczysława KaźmierczakBibus menos poleca cash flow

Główna Księgowa, Bibus Menos.Sp. z o.o.

Miller Graphics Poland

Jest on bardzo przystępny w obsłudze, bardzo dobrze i szczegółowo przelicza wprowadzone informacje. Uzyskałam spodziewany rezultat. Program oceniam jako bardzo przydatny.

Wanda WalachowskaMiller poleca Cash Flow

Chief Accountant, Miller Graphics Poland

KAM Biuro rachunkowe

Programu do obliczania rachunku przepływów pieniężnych poszukiwałam dość długo, większość z dostępnych na rynku rozwiązań nie spełniało moich oczekiwań. Zupełnie inaczej podeszłam do rozwiązania zaproponowanego przez firmę APP Trend. Aplikacja działa bez zarzutu, bez dużego nakładu pracy w krótkim czasie mam sporządzone potrzebne zestawienie.

Aneta MackiewiczKam Biuro rachunkowe poleca program CashFlow

Biuro rachunkowe

Dragon

Dzięki zastosowaniu programu CF-system czas potrzebny na wykonanie sprawozdania z przepływów pieniężnych został skrócony w naszej firmie z 7 dni do kilku godzin. Program posiada bardzo praktyczny zestaw pytań, które ułatwiają sporządzenie sprawozdania. CF- system to bardzo dobre narzędzie, szczególnie dla firm, które są zainteresowane zwiększeniem wydajności swoich służb finansowo księgowych.

Dragon poleca program cashflowMichał Kozaczewski

Dragon

F-Partner

Profesjonalne a zarazem proste i skuteczne narzędzie do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. Każdy właściciel biznesu powinien posiadać i korzystać z opisanego oprogramowania. Dodatkowo wsparcie autorów CF-System przy instalacji, licencjonowaniu i po sprzedażowej obsługi jest na najwyższym poziomie! Polecam z czystym sumieniem.

F-Partner zachwala Cash Flow Program

Jacek Kamiński

F-Partner

Kontakt

Godziny pracy

Pracujemy w dni robocze od 8:00 do 16:00.

Kontakt telefoniczny

+48 519 733 958  Szanowni Państwo! Z powodu dużej popularności naszego oprogramowania znacznie wydłużył się okres oczekiwana na rozmowę z konsultantem. Dlatego sugerujemy aby pytania kierować przez formularz kontaktowy. Jeśli podadzą Państwo swój numer telefonu chętnie oddzwonimy.

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu
App Trend Spółka z o. o.
ul. Poznańska 62 lok. 4, 60-853 Poznań

 

AppTrend Raporty ESEF siedziba w Poznaniu

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NR KRS 0000344621
NIP 779-236-92-78
REGON 301336052
Kapitał zakładowy 100.000 zł całkowicie opłacony

Bydgoszcz – Biuro II

App Trend Sp. z o.o.
ul. Sobieszewska 3/ B203-212
85-713 Bydgoszcz

 

AppTrend raporty ESEF siedziba w Bydgoszczy

App Trend Sp. z o.o.
ul. Poznańska 62 lok. 4
60-853 Poznań

Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza.

Podaj poprawny numer telefonu, a oddzwonimy w najszybszym możliwym terminie.